แฟรนไชส์​​

ระบุแฟรนไชส์ที่ต้องการสมัคร *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
สถานะภาพสมรส  *
อาชีพปัจจุบัน *

ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ กรุณา ระบุ ชื่อธุรกิจ ประเภท และ ระยะเวลา

มีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการหรือไม่ *
มีความรู้ด้านการตลาดหรือไม่ *
มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
ท่านคิดว่าธุรกิจแฟรนไชส์ Brand ที่ต้องการลงทุนนี้มีความชัดเจน ละมีความเป็นไปได้หรือไม่  *
ท่านรู้จักแฟรนไชส์ Ochaya ได้อย่างไร *
ยอดกำไรประมาณการของร้านค้า 1 ร้านต่อเดือน ที่ท่านคาดการณ์ไว้ *
อายุสัญญาของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องการลงทุนโดยเฉลี่ย *
ท่านบริหารร้านเองหรือไม่ *
ท่านมีทีมงานดูแลร้านค้าหรือไม่ *
หากท่านไม่มีเวลาบริหารหรือตรวจสอบร้านค้าจะมีคนทำหน้าที่แทนหรือไม่ *

ถ้ามีโปรดระบุ

ปัจจุบันท่านมีทำเลเพื่อการประกอบธุรกิจ
สถานะเจ้าของพื้นที่ *
สำรวจลักษณะพื้นที่และทำเลในปัจจุบันว่าเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจหรือไม่ *
บริเวณสถานที่สนใจลงทุน โดยพื้นที่รอบบริเวณใกล้แหล่งชุมชน ตลาด *
ภาวะ การแข่งขันภายในพื้นที่ *
ลักษณะทำเลตรงกับความต้องการในการเปิดร้านดำเนินธุรกิจหรือไม่ *
มีแหล่งหรือสถานที่ใกล้เคียงลงทุนธุรกิจ *
ตำแหน่งบริเวณที่สนใจลงทุน มีผู้คนมากน้อยเพียงใด *
ระดับความหนาแน่นของชุมชน *
มีการสำรวจและจัดทำแผนที่และรายละเอียดของร้านค้าที่ใกล้เคียง *
ขนาดพื้นที่ที่สนใจ *
งบประมาณที่ต้องการลงทุน *
วางแผนเปิดดำเนินกิจการเมื่อใด *
Change
Close in ...